Przetwarzanie danych - kontrahenci - retrocegla

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO) KONTRAHENCI


Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niniejszą informację, dzięki której dowiecie się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
RETRO S.A.
ul. Nowopogońska 98
41-250 Czeladź
NIP 6252473764
REGON 386306984
Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości)
KRS: 0000845831;
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

W zakresie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

  • pisemnie na adres siedziby tj. RETRO S.A. ul. Nowopogońska 98 41-250 Czeladź ;
  • poprzez e-mail: biuro@retrocegla.pl;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 786-238-248.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: – zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania: przez okres trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy; – rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: przez okres 1 roku po upływnie terminu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji; – dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych; czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych; – archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przetwarzania dokumentów księgowych; – oferowania produktów i usług własnych produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu; – oferowania produktów i usług własnych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu; – obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przetwarzania: do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności: – podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską; – podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), – podmiotom z nami współpracującymi, świadczącym dla nas usługi na podstawie umów zlecenia tj. firmie księgowej, obsłudze IT, kancelarii prawnej przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora; DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia. Podane danych dla celów marketingowych jest dobrowolne. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI: W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa: – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; – wniesienia sprzeciwu; – przenoszenia danych; – wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody). PRAWO DO SPRZECIWU: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI: Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5 lat gwarancji

Dostawa już od 25zł.

Przesyłki realizują renomowane firmy kurierskie.

Zadzwoń do nas

786 238 248

Odwiedź nasz sklep

www.retro-cegly.pl

Prawdziwe, stare produkty. W zależności od dostępnej partii towaru występuje możliwość przebarwień, resztek zaprawy murarskiej, odcieni kolorystycznych, odprysków, ubytków powierzchni oraz zróżnicowanie rozmiaru. Zamówione płytki ceglane mogą być wilgotne (jest to związane z technologią ich wytwarzania). W trakcie transportu dopuszcza się możliwość spękania do 20% płytek (płytka, która pękła w trakcie przewozu nie traci swoich wartości estetycznych, bez kłopotu można ją przykleić na wybraną powierzchnię, dzięki linii pęknięcia zyska tylko na swojej autentyczności.)

Ceny znajdujące się na stronach internetowych firmy RetroCegła, w korespondencji e-mailowej oraz podawane podczas rozmów telefonicznych są wartościami brutto, o ile wyraźnie nie zaznaczono (napisano), że dana cena jest ceną netto.